JU-SHIN-JUTSU

Ju-Shin-Jutsu grundades av stilmästaren George Irénius och bygger på gamla japanska tekniker anpassade till svensk lag.
Några utmärkande kännetecken är att man alltid går med kraften, det viktiga är att undvika att bli besegrad, de mycket effektiva teknikerna utförs utan styrka och allt förankras i studier av juridik, anatomi,psykologi och en smula österländsk filosofi.

JU= mjuk, följsam SHIN= hjärta JUTSU= teknik RYU= skola, stil

Kan översättas med ”Stilen med följsamma humana tekniker” eller ” De humana teknikernas stil”.

Namnet på Ju-Jutsu stilen ”Ju-Shin-Jutsu-Ryu”, avslöjar att det är fråga om en speciellt human form av praktiskt självförsvar där etiska värden sätts högt. Stilen som är helt defensiv, månar om Ju-Jutsuns grundprinciper – att vinna genom att ge vika – att undvika att bli besegrad. Inte genom att besegra eller segra över andra utan enbart genom att själv undvika att bli besegrad. Slag och sparkar behöver endast den ta till som har bristande teknik och därför kompletteras teknikträningen med juridik, anatomi, psykologi och österländsk filosofi.

Att i en situation, där man blir angripen och själv kan tänkas bli utsatt för våld, helt undvika våld är egentligen en omöjlighet. Är motståndaren inställd på att skada fordras visst våld för att undvika att själv bli skadad. Men det våld som utövas får inte vara uppenbarligen oförsvarligt. Man ska alltså inte använda mer våld än vad som egentligen behövs för att förhindra, undvika eller avvärja ett brottsligt angrepp mot person eller egendom.

Därför har de tekniker som lärs ut valts med omsorg så att utövaren med ett minimum av styrka, utan att använda mer våld än nöden kräver, kan omhänderta motståndaren och förhindra att våld utövas mot egen person eller annan person, vilken kan tänkas bli utsatta för våld.

Teknikträningen – Ska skapa självsäkerhet, koordination och ska vara en bra motion samtidigt som man lär effektiva tekniker på de angreppsformer som förekommer. Teknikerna är mycket viktigare än storlek och styrka varför alla, oavsett ålder och storlek, måste kunna utföra teknikerna effektivt. Idén är att med ett minimum av styrka nå ett maximum av resultat. Träningen ger också utlopp för aggressioner så man blir lugnare ochstabilare till sinnet.

Juridiken – Ska ge insikt om hur man kan och får skydda sig själv utan att överskrida de gränser som satts upp i vårtsamhälle samt att i möjligaste mån undvika att motståndaren kommer till skada, det vill säga att inte använda mer våld än vad som egentligen krävs i en viss situation. Varje människa i vårt samhälle är ansvarig för sina handlingar.

Anatomin – Ska ge kunskap om hur man själv undviker allvarliga skador samt hur man undviker att allvarligt skada motståndaren men ändå har möjlighet att försätta honom ur stridbart skick.

Psykologin – Ska ge oss möjlighet att snabbt tolka en situation och välja den intelligentaste lösningen. Genom att lära sig förstå de mekanismer som styr oss människor när vi blir rädda, ilskna eller på annat sätt är på väg att förlora kontrollen över oss själva. Man kan i de flesta fall förhindra situationer med våld eller konflikter. Självförsvar behöver inte vara fysiskt.

Österländsk filosofi – Ska ge oss möjligheter att förstå och respektera andra människors synsätt och grundidéer, att finna oss själva, att handla övertänkt, att förbättra självdisciplinen och få bättre självkontroll.

Genom den träning Ju- Shin- Jutsu ger får man tillräcklig motion för att hålla kroppen i god kondition och extra styrka och vighet. Man får ett rent självförsvar där man lär sig olika försvarstekniker och kan känna sig säkrare att klara av eventuella angrepp. Man lär känna och träffa nya kamrater, kvinnliga och manliga, samt kommer att trivas tillsammans med likasinnade. Man lär sig att styrkan inte är utslagsgivande utan att det är tekniken det gäller. Man får ett bättre självförtroende som i sin tur ger en möjlighet till bevarat lugn i krissituationer. Detta innebär också att man tränar upp möjligheten att analysera olika situationer för att finna bästa lösningen.

Vad som ovan nämnts gäller som sagts inte enbart det fysiska. Genom att nyttja Ju-Shin-Jutsuns grundprinciper och ideologi kan grunderna även nyttjas i den dagliga tillvaron,vid umgänge med andra människor, i det dagliga arbetet. Man lär sig att förstå människor på ett annorlunda sätt, att tolka och analysera de olika situationersom kan uppstå och nå välbefinnande och vänskap i sitt förhållande med andra människor.

Vad menas då med välbefinnande och vänskap? Jo, välbefinnandet gäller den inre balansen, att vara tillfreds med sig själv, att ha god självkontroll och god självdisciplin. Vänskapen gäller våra yttre relationer, där det inte får vara någon styrka inblandad och där man inte får gå mot några krafter. Välbefinnandet ger automatiskt vänskapen. Är man tillfreds med den inre balansen lägger omgivningen märke till detta och de yttre relationerna förbättras omedelbart.

©1999 George Irénius